Salgsvilkår

Ved påmelding til kurs hos Aftenskolen, eller ved kjøp av nettkurs bekrefter du å ha lest og akseptert følgende vilkår: 

§1 Definisjoner 

Avtalen – med Avtalen menes disse standardvilkårene 

Kurs – med kurs menes  kurs- og studieopplegg som tilbys av Aftenskolen, enten fysiske klasseromskurs eller live kurs i virtuelle klasserom. Dette inkluderer kursdatoer, studieopplegg, læreplaner, lærerpersonell med mer. 

Nettkurs – refererer til asynkrone nettbaserte kurs som deltakeren har umiddelbar tilgang til. 

Kunden – refererer til privatperson eller juridisk enhet som har kjøpt eller meldt seg på et kurs hos Aftenskolen. 

Tjenesten – refererer til Kurs og Nettkurs samlet. 

Nettstedet – refererer til Aftenskolen.no 

Partene – refererer til Aftenskolen og Kunden i felleskap 

§2 Aftenskolen 

Aftenskolen er en norsk stiftelse med organisasjonsnummer 927 408 236. Vi har kontorer i Kongensgate 29, 4610 Kristiansand og Strandkaien 28, 4005 Stavanger 

§3 Kjøp og påmelding 

Tjenesten kan kjøpes  av alle. For å delta på Aftenskolens Kurs må Kunden være forhåndspåmeldt. Alle påmeldinger er bindende. Kunden regnes som påmeldt når Aftenskolen har sendt skriftlig bekreftelse om at påmelding er mottatt. En slik bekreftelse kan sendes per brev, e-post, SMS, ved elektronisk melding eller liknende. 

Ved kjøp av Nettkurs får Kunden en begrenset, ikke-eksklusiv og gjenkallelig rett på tilgang til det eller de aktuelle Nettkurs som er kjøpt. Tilgangen kan ikke lisensieres til andre. Hvis ikke annet er beskrevet i produktbeskrivelsen er tilgangen til det enkelte Nettkurs personlig. Tilgangsrettigheter kan derfor ikke overføres eller benyttes av en tredjepart. 

§4 Angrerett og avmelding 

Kunden kan annullere/angre påmeldingen uten nærmere begrunnelse frem til 7 (syv) dager før kursstart.  Eventuelt innbetalt kursavgift vil bli refundert etter følgende modell:

Avbestilling 14 dager før kursstart: 100% refusjon

Avbestilling 8-13 dager før kursstart: 50% refusjon

Avbestilling 7 dager før kursstart: ingen refusjon

Dersom Kunden annullerer/angrer påmeldingen etter denne fristen må kursavgiften betales i sin helhet. 

Dersom  avmeldingen skyldes sykdom, dødsfall i nærmeste familie eller annen uforutsigbar hendelse (force majeure) som gjør det umulig å starte eller fullføre kurset og årsaken til avmelding dokumenteres ved legeattest eller annen relevant dokumentasjon refunderes deler av kursavgiften også der avbestilling skjer i løpet av 5 arbeidsdager før kursstart. Kursavgiften vil i slike tilfeller beregnes ift. hvor mange kurskvelder Kunden har deltatt på, men med en nedre refusjonsgrense på 25% av kursavgift.

For å benytte angreretten må Kunden gi skriftlig beskjed til Aftenskolens administrasjon. Av beskjeden må det tydelig fremkomme at Kunden benytter seg av angreretten. Beskjed til læreren, eller manglende fremmøte er ikke gyldig beskjed om avmelding. Kursavgiften må i slike tilfeller betales i sin helhet. 

For Nettkurs gjelder en 14 dagers angrerett med mindre det aktuelle Nettkurset er påbegynt. Dersom Nettkurset er påbegynt er det ingen angrerett. 

§5 Betaling 

Kursavgift skal være innbetalt før kursstart hvis ikke annet er avtalt. Ved betaling etter forfall tilkommer et purregebyr. Dersom ikke annet er oppgitt i kursbeskrivelsen kommer utgifter til bøker, materiell og eventuell eksamensavgift/semesteravgift i tillegg til kursavgiften. 

§6 Kjøp av abonnement 

Når Kunden tegner et abonnement hos Aftenskolen vil Kunden kunne få tilgang til det eller de Nettkurs som omfattes av det aktuelle abonnementet. Abonnementene varierer i pris og innhold. Abonnement betales månedlig og forskuddsvis med de betalingsalternativer som til enhver tid er tilgjengelig via Nettstedet. Det er ingen refusjon eller kreditt på påbegynte månedlige abonnementsperioder. Abonnementet løper frem til Kunden sier det opp. Oppsigelse må skje senest dagen før en ny faktureringsperiode påbegynnes. Hvis abonnementet ikke er sagt opp innen den tid vil Kunden bli belastet månedsavgiften for neste faktureringsperiode. 

Aftenskolen har rett til å endre prisen på abonnementet ved å varsle Kunden innen rimelig tid. Varslede prisendringer vil tre i kraft ved påfølgende abonnementsperiode. Ved å fortsette å bruke Tjenesten etter at prisendringen trer i kraft, godtar Kunden den nye prisen. 

§7 Gjennomføring 

Aftenskolen har rett til å gjøre endringer i Kursene, herunder kursopplegg, studieplaner, lærerpersonell, studieavgift, undervisningstidspunkt og mer; såfremt endringene ikke innebærer en vesentlig ulempe for Kunden, eller at endringene innebærer en vesentlig endring av det opprinnelige Kurset. Kunden vil bli varslet om endringene innen rimelig tid. 

For Nettkurs kan Aftenskolen oppgradere, modifisere, endre eller forbedre de ulike Nettkursene, så lenge ikke det medfører vesentlig ulempe for Kunden sin bruk av kursene. 

Aftenskolen har rett til å avlyse kurs og utdanninger som ikke har tilstrekkelig antall påmeldte, eller som ved andre uforutsette forhold gjør gjennomføringen av Kurset vanskelig. I slike tilfeller skal Kunden få varsel om at kurset avlyses. Betalt kursavgift vil bli refundert i sin helhet. 

Som hovedregel følger Kurs i Aftenskolen skolenes ferier og fridager dersom ikke annet er oppgitt. 

Kunden kan, etter endt kurs, be om et kursbevis fra Aftenskolen. Dette gjelder kun dersom Kunden har deltatt på minimum 75% av kursets sesjoner. 

§8 Opphavsrett  

Kursopplegg, kursmateriell og annet  innhold knyttet til Tjenesten er beskyttet av norsk og internasjonal lovgiving om opphavsrett. . 

Det er følgelig ikke tillatt å: 

a) leie ut, lease, viderelisensiere, videreselge, distribuere, overføre, kopiere eller endre elementer i Tjenesten eller noen av dens komponenter.

 b) reprodusere, distribuere, endre, lage avledede produkter av, vise offentlig, fremføre offentlig, republisere, laste ned, lagre eller overføre Tjenesten eller deler av den uten skriftlig tillatelse fra Aftenskolens administrasjon. 

c) slette eller endre merking av opphavsrett, varemerke eller andre eiendomsrettigheter fra originaler eller kopier av materiale som inngår i Tjenesten. 

d) bruke Tjenesten på noen måte, eller utnytte noe innhold, data, eller annet materiale, som krenker eller bryter noen patenter, opphavsrett, forretningshemmeligheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter til en tredjepart, eller som utgjør en ærekrenkelse, injurie, invasjon av privatliv, eller brudd markedsføringsloven eller andre tredjeparts rettigheter, eller som er truende, trakasserende eller skadelig for Aftenskolen og/eller tredjeparter. 

Ingen immaterielle rettigheter overføres til Kunden i forbindelse med kjøp av tilgang til Tjenesten. Aftenskolens navn, firmalogo, og alle relaterte navn, logoer, produkt- og tjenestenavn, design og slagord er varemerker for Aftenskolen, Tjenesten, Nettstedet eller dets tilknyttede selskaper eller lisensgivere. Kunden kan ikke bruke slike merker uten skriftlig tillatelse fra Aftenskolen. Alle andre navn, logoer, produkt og tjenestenavn, design og slagord som benyttes i Tjenesten er varemerker til de respektive eierne. 

Kurs som er merket med CC BY-SA 4.0 er unntatt fra denne paragrafen.

§9 Personopplysninger 

Ved kjøp av Tjenester blir Kunden lagt inn i Aftenskolens kundedatabase. For å ha tilgang til Nettkurs må Kunden i tillegg ha en gyldig konto på Nettsiden. I den forbindelse må kunden avgi personopplysninger som navn, epost og telefonnummer. 

Aftenskolens samler inn og lagrer personopplysninger kun i den grad det er nødvendig for å tilby Tjenesten til Kunden. Innsamling og lagring av Kundens personopplysninger reguleres i Aftenskolens personvernerklæring som Kunden kan lese her: LINK 

§ 10 Informasjon 

Ved kjøp av Tjenesten godtar Kunden å 

a) oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger i henhold til kravene til registrering av konto, eller bruk av Tjenesten

b) å oppdatere registrert data for holde dem korrekte, nøyaktige og fullstendige 

c) informere Aftenskolen umiddelbart om uautorisert bruk av sin konto, eller mistanke om misbruk av persondata

d) holde brukernavn og passord hemmelig. 

Aftenskolen kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade som følge av Kundens manglende overholdelse av punktene over. 

§11 Endring av vilkår 

Aftenskolen vil fra tid til annen revidere og endre Tjenesten og denne Avtalen for å gjenspeile endringer i virksomhetens behov, inkludert, men ikke begrenset til, endringer i lærerkapasitet, funksjoner og funksjonalitet, endringer i markedsforholdene, endringer i teknologi, endringer i betalingsmåter samt endringer i relevante lover og regelverk. 

Endringene trer i kraft tidligst 14 dager etter at de har blitt kommunisert til Kunden, enten gjennom direkte kommunikasjon eller gjennom publisering på Nettstedet. 

Fortsatt bruk av Tjenesten etter kunngjøring av endrede avtalevilkår betyr at Kunden aksepterer og samtykker til endringene så fremt de endrede vilkår ikke er til ugunst for Kunden. 

 §12 Force Majeure 

Aftenskolen er ikke ansvarlig for tap, skade eller forsinkelse som er forårsaket av upåregnelige hendelser som er utenfor Aftenskolens kontroll (“force majeure”). 

Force majeure omfatter enhver handling, hendelse, ikke-hendelse, utelatelse eller ulykke utenfor Aftenskolens kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, begrensninger gjennom lov, forskrift, ordre, eller andre statlige direktiver, streik, naturkatastrofer, tredjeparts mekaniske eller andre utstyrshavarier, terrorangrep, brann, eksplosjoner, fiberoptisk kabel kutt, avbrudd eller svikt i telekommunikasjon eller digitale overføringsforbindelser, internett feil eller forsinkelser, stormer eller andre lignende hendelser. 

§12 Generelle forbehold 

Kundens bruk av Tjenesten eller elementer innhentet gjennom Tjenesten skjer på eget ansvar. Tjenestene leveres “som den er”, uten garantier av noe slag, direkte eller indirekte. Aftenskolen gir således ingen garanti for, eller tar ansvar for, at innholdet som leveres av Aftenskolen, herunder fra eksperter, er nøyaktig, fullstendig og feilfritt. Videre gir Aftenskolen ingen garanti for at Tjenesten vil være feilfri eller uavbrutt, at feil vil bli rettet, eller at Tjenesten eller produktene innhentet gjennom Tjenesten vil oppfylle Kundens behov eller forventninger. 

Aftenskolen fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå som følge av Kundens anvendelse av informasjon og kunnskap tilegnet gjennom bruk av Tjenesten. 

Aftenskolen tar forbehold om eventuelle trykk-/ skrivefeil på Nettstedet, i kursinformasjonen, kursbeskrivelser, eksamensplaner og annen dokumentasjon som Salgsvilkår 6 gjelder for Tjenesten. Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av eller er relatert til Aftenskolen. Aftenskolen er ikke ansvarlig for innhold, nøyaktighet eller meninger uttrykt på slike tredjeparts nettsteder, og er ikke forpliktet til å undersøke, overvåke eller kontrollere disse nettstedene for nøyaktighet eller fullstendighet. 

En Kunde som forlater Nettstedet for å få tilgang til tredjeparts nettsteder, gjør dette på egen risiko. 

§13 Tvisteløsning 

Avtalen reguleres av norsk rett. Partene skal søke å løse eventuelle tvister i forbindelse med forståelsen av disse Vilkårene ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, løses tvisten ved ordinær domstolsbehandling med Stavanger tingrett som verneting

Revidert og kvalitetssikret av Advokatfirmaet Kjær, 01.02.2022

Handlekurv