Lydfargemetoden

Foreløpig status
Ikke påmeldt
Pris
kr 2300

Ønsker du å lære mer om Lydfargemetoden?

I dette kurset tar vi deg gjennom prinsippene bak Lydfargemetoden, og lærer deg alt du trenger for å komme i gang med elever. Når du er ferdig med dette kurset vil du være i stand til å være veileder for dine elever. Hvis du også ønsker å utdanne andre pedagoger trenger du en egen godkjenning.

Kurset er 100% nettbasert som betyr at du kan ta det hvor og når du vil. Du kan til og med gjenta hver enkelt leksjon så mange ganger du ønsker dersom det var noe du ikke fikk med deg.

Du vil ha tilgang til kurset i et helt år. Som en del av kurset kan du også bli med i en facebook gruppe hvor dere kan dele erfaringer og få veiledning underveis.

Hvis du vil melde deg på dette kurset følger du bare påloggingen øverst på siden. Da vil du som bruker få en lisens, og få tilgang til kurset via din side.

I tillegg vil du trenge noe undervisningsmateriell som ikke er med i selve kursavgiften. Dette materiellet kan du bestille her.

Hva er lydfargemetoden

En metode for språkutvikling
Lydfarge er en metode for språkutvikling hvor man bruker farger til å hjelpe med å identifisere bokstavene og lydene som utgjør basiselementene i skriftspråket. Ved å bruke farger gir man eleven ekstra informasjon for å hjelpe å identifisere disse fonemene.

Metoden ble utviklet av pedagog Maaike Visser og har hjulpet elever til å lese fortere, skrive mindre feil og å bli mer språkbevisste.

Metoden ble utviklet på bakgrunn av nyere hjerneforskning som viste at dyslektikere har problemer med å lage gjenkjenningsbaner som identifiserer fonemer automatisk. Fargekoding som denne metoden bruker gir informasjon som støtter konstruksjonen av disse gjenkjenningsbanene.

Metoden tar utgangspunkt i språklyder
Lydfargemetoden tar utgangspunkt i de ulike språklydene. Ut fra forskjellige grupper av lyder og enkle regler blir språksystemet forklart. Videre supplerer man systemet med kunnskap om ordbygging og forskjellige regler basert på grammatikk. På denne måten får elevene en oversikt over hvordan bokstavene og lydene i språket henger sammen. Allerede med noen få basisregler kan de skrive de fleste ord uten feil.

Det er nyttig å dele språklyder i vokal- og konsonantlyder. Konsonanter og vokaler er abstrakte begreper, og det kan være vanskelig å lære bort hva som skiller dem fra hverandre. Men ved å gi lydene forskjellige farger blir de synlige og konkrete. I den norske grunnskolen er det blitt brukt blå farge for konsonanter og rød for vokaler. Det er et godt utgangspunkt, men Lydfargemetoden tar det noen steg videre.

I lydfargemetoden skiller man også mellom korte og lange vokaler, og lærer forskjellen på de respektive lydene. Ved bruk av Lydfargemetoden får som regel konsonantene blå farge, mens vokalene får gul eller grønn farge, avhengig av om de er lange eller korte. Leseren ser med en gang om vokalen blir lang eller kort. Dermed blir lesingen mindre komplisert, og uttalen blir riktig. 

Lydfargmetoden handler om å konkretisere
Noe av kjernen i lydfargemetoden er å bruke forskjellige farger og materiell for å synliggjøre og konkretisere lydene i språket. Når eleven leser markerer hen de forskjellige lydene i et ord ved hjelp av merketusjer. Når hen skriver bruker hen ”lydklosser” i forskjellige farger. Ved hjelp av disse klossene kan man sette sammen ord. Hver kloss forestiller en bokstav, og fargen på klossen bestemmer lyden til bokstaven.

På denne måten blir strukturen i ordet godt synlig, og en kan øve på å skrive ord på en enkel og oversiktlig måte. I tillegg er det utarbeidet mer øvingsmateriell for å automatisere bokstav- lydlæringen. Opplæringen deles i bokstavskriving og bokstavlydlæring, som er en mindre komplisert del-læring.

Lydfargemetoden handler om å mestre
Når man bruker lydfargemetoden jobber elevene med flere aktiviteter som samlet sett utgjør en helhet, og det tas i bruk mange forskjellige verktøy; bl.a. klosser, tusjer og hoppebrett. Metoden gir elevene en mulighet til å ta ibruk flere sanser, og opplever mestring som et resultat av det. Progresjonen i læringen kan også tilpasses den enkeltes behov. Det kan ta tid og er til tider krevende, men er samtidig variert og motiverende for eleven.

Hvem passer lydfargemetoden for?

Lydfargemetoden er et pedagogisk verktøy til bruk i lese- og skriveopplæring og den er særlig godt egnet for personer med lese- og skrivevansker i alle aldersgrupper.

Metoden passer bra når barnet opplever å ikke knekke lesekoden som de jevnaldrende klarer. Samtidig vet vi at metoden har best effekt når den settes inn tidlig, som del av den generelle lese- og skriveopplæring. En slik tilnærming forebygger lese- og skrivevansker, også for de med mindre vansker. I tillegg blir alle mer språkbevisste og flinkere til å lese og skrive. Forskning viser at elever med disposisjon for lesevansker bør få hjelp så tidlig som mulig for å hindre en negativ utvikling.

Lydfarge kan også være en god metode å bruke i norskopplæringen for voksne innvandrere. Når avkodingsprosessen skal læres, må deltakerne også kunne gjenkjenne lydene i språket. Selv om deltakeren kjenner det latinske alfabetet, er det ofte forskjell mellom norsk fonologi og fonologien i deltakerens morsmål. Når en skal lære norsk, skal en også lære seg det norske lydsystemet med fokus på oppbygging av ord. Dette er et vesentlig element i læringsprosessen siden lydsystemet er sentralt når man skal lese.

Lydfarge er tilpasset norskopplæring

Lydfargemetoden er nå tilpasset norskopplæring. Dette arbeidet er gjennomført i samarbeid med Kompetanse Norge. Utprøving i norskopplæring og i gruppeundervisning har vært en essensiell del av tilpasningen. Prosessen ble gjennomført ved hjelp av kompetente lærere med lang erfaring i å undervise i norsk som andrespråk. Voksenopplæringssentrene som har tatt i bruk Lydfargemetoden er svært positive.

“På voksenopplæring i Hønefoss har Lydfargemetoden vært brukt en god stund. Før var det vanskelig”, forteller Salma Almilhim og Rahiri Gohalmi. “Nå forstår vi mye mer norsk og vi tror at alle liker å jobbe på denne måten.»

Hvordan tar jeg kurset?

Hvis du ønsker tilgang umiddelbart: Du kan enkelt få tilgang til dette kurset ved å klikke på knappen øverst på siden. Da vil du få tilgang umiddelbart og kan finne kurset på dine sider ved å klikke på ikonet øverst til høyre.

Dersom du ønsker å motta faktura, eller EHF kan du bruke skjemaet under. Det vil da ta litt lenger tid til du får tilgang på kurset.

[rrf_course_review course_id=”3598″]

Kurs Innhold

Utvid alle
Modul 1: Bli kjent med Lydfargemetoden
Modul 2: Når elever skal lære bokstaver og knekke lesekoden
Modul 3: Å gå fra fonologisk lesing til ortografisk lesing
1 of 2
Handlekurv