Utdanningen er delt inn i fire programfag:

 • Gjenvinning av avfall
 • Logistikk og kundebehandling
 • Kvalitet og rammebetingelser
 • Miljø og økonomi

Hva lærer du om i de forskjellige programfagene?

Gjenvinning av avfall

 • Mottak, sortering og vurdering av alle typer avfall.
 • Ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning.
 • Innsamlingsutstyr, komprimerende utstyr og maskiner til sortering og håndtering.
 • Drift og vedlikehold av produksjonslinjene på et gjenvinningsanlegg.

Logistikk og kundebehandling

 • Transportmidler og innsamlingsutstyr i gjenvinningsprosesser.
 • Vareflyt fra mottak til nedstrømssløsning.
 • Veiledning av kunder og leverandører i håndtering, sortering og behandling av avfall.

Kvalitet og rammebetingelser

 • Arbeidsrutiner regulert av kvalitets-, internkontroll- og HMS–systemer.
 • Dokumentasjon, registreringsarbeid og avviksmeldinger.
 • Intern kommunikasjon og rapportering til myndigheter.
 • Nasjonale og internasjonale regelverk for avfallshåndtering og rammevilkår for bransjen.
 • Gjenvinningsgrad for ulike typer avfall og for håndtering og lagring av farlig avfall.

Miljø og økonomi

 • Avfallets påvirkning på det ytre miljøet og bidrag til et bærekraftig samfunn.
 • Økonomiske vurderinger av råstoff-, sortering- og transportkostnader.
 •  Markedsmekanismer, nasjonale og internasjonale nedstrømsløsninger og indeksreguleringer.

Mer utdypende informasjon finnes i læreplanen på udir.no

Kurset er tenkt slik:
120 timer med fagstoff 
30 timer med språkstøtte

 • 30 samlinger à 4 timer med fagstoff: foredrag, undervisning og oppgaveløsning 
 • 30 samlinger à 1 time med språkstøtte i norsk som er knyttet opp mot fagstoffet.

Undervisning en gang i uken (f.eks torsdag) fra kl. 17.15 – 21.00
Planlagt start 30. august. Høstsemester 2018 og vårsemester 2019. Eksamen mai/juni 2019.
Bøker/læremateriell og eksamensavgift betales av den enkelte
Pris 17 000 kr

Det kan evt tenkes at undervisningen legges til helger i stedet for ukedag.

Språkstøtten:
Aftenskolen har god erfaring med at språkstøtten arrangeres en time før vanlig undervisning. Det legges opp til begrepsforståelse og hjelp til å forstå vanskelige passasjer i lærebøkene/undervisningsmateriellet.
 
Praktiske øvelser:
Det blir lagt opp til bedriftsbesøk der deltakerne kan se og kanskje også prøve seg i praksis.
 
 
Ta gjerne kontakt med Aftenskolen for mer informasjon.